Моят опит

Качество и скорост в правните преводи!

Моят опит

­

Когато става дума за преводи, опитът и цифрите са най-доброто доказателство за онова, което може да бъде очаквано:

Опитът ми включва превод на повече от 60 000 страници за период от над 15 години, голямата част от които са на специализирани правни текстове, като:

 • Преводи, в това число и официални, на актове на европейски институции – основно на Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета (регламенти, директиви, петиции, изменения в актове и др.);
 • Преводи на български законодателни актове;
 • Преводи на административни актове на държавни институции (наредби, заповеди, разрешения, кореспонденция, констативни актове, актове за нарушения и др.);
 • Преводи на съдебни и арбитражни актове (решения, определения, удостоверения, протоколи), както и на документи на страните във връзка със съдебни и арбитражни процеси – жалби, писмени становища и защити на страните по тези дела, както пред български, така пред международни съдилища и арбитражи (Арбитражен съд на МТК, Арбитражен съд на МЦРИС), вкл. пред Съда на Европейския съюз и Европейския съд по правата на човека;
 • Преводи на корпоративни и делови текстове от всякакъв вид, включително:
  • договори от различни видове – напр. продажба на акции, договори за услуги, нотариални актове и др., договори за строителство, специализирани договори, напр. в областта на въздушния превоз, договори за фрахтоване на кораби, договори в областта на медицината (вкл. за клинични изпитвания) и фармацията;
  • дружествени документи и актове – устави, учредителни договори и актове, протоколи от общи събрания, пълномощни, удостоверения и др.,
  • вътрешни организационни и устройствени актове на различни организации, със стопанска и нестопанска цел;
  • вътрешни политики и процедури на различни видове юридически лица;
 • Документация по проекти, финансирани от ЕС или други донорски организации – проектни предложения със съпровождащите ги документи, отчетна документация и т.н.;
 • Тръжна документация по ЗОП;
 • Правни и икономически анализи,
 • Финансови отчети и други финансови и счетоводни документи;
 • Банкови документи, включително правила, договори и друга документация,
 • Данъчни декларации и документация, свързана с данъчното облагане и отчетност,
 • Опит в технически преводи в сферата на ИТ, технически ръководства за поддръжка и експлоатация на различни видове оборудване, по инфраструктурни проекти и съоръжения и в редица други технически области.
 • договори и цялостна документация по схеми за преобразуване и придобиване на търговски предприятия и дружества
 • сключен Рамков договор със Съда на ЕС в Люксембург за предоставяне на преводачески услуги като външен изпълнител от декември 2013 г. до декември 2017 г.
 • преводи в областта на енергетиката – норматива уредба, протоколи от заседания и решения на регулаторни и други органи, кореспонденция, заявления, жалби, съдебни решения и др. (над 3000 стр. за 2013 г. и 2014 г.)

Имам опит и в извършването на устни преводи при нотариални сделки, бизнес преговори, в следствени арести и др.