Речник

Качество и скорост в правните преводи!

Речник

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Търси:

abandonment

1. изоставяне (на вещ). Придобиването на вещта след изоставяне е първичен способ за придобиване на право на собственост. 2. отказ от иск в гражданско производство

accretion

приращение

acquisitive prescription

придобивна давност

actual cohabitation

фактическо съжителство

aggravating factor

утежняващо вината обстоятелство

annual closure of accounts

годишно (счетоводно) приключване

antenuptial contract/agreement

предбрачен договор

articles of association

устав - правилник за управлението на акционерно дружество. Заедно с Memorandum of association (Учредителния меморандум) формират пълния Устав на дружеството

as a regular occupation

по занятие

assignment for benefit of creditors

учредяване на доверителна собственост за извършване на плащане към всички кредитори

benefit of division or discussion

право на пропорционално разпределение на отговорността или право на възражения за поредност

bring to trial

привличам пред съда

broad interpretation

разширително тълкуване

capital call

1. покана за допълнителни капиталови вноски; 2. искане за превод на средства във фонд.

circumscribed powers

обвързана компетентност

circumstantial evidence

косвени доказателства

cohabitation

фактическо съпружеско съжителство

collateral relatives

роднини по съребрена линия

composite mark

комбинирана (търговска) марка

conduit company

дружество за насочване на доходи
Страници: (1 / 6)    1 2 3 4 5 6  »