Писмени преводи

Качество и скорост в правните преводи!

Писмени преводи

­Legal_Translations_Logo_final.png

Какво можете да очаквате:

Качествен превод в съответствие с най-високите международни стандарти.
На практика:­

 • всеки документ се превежда в съответствие с професионалните стандарти за конкретната област – напр. като се използва терминологията, призната от съответната институция (напр. институциите на ЕС), или като се отразява спецификата на правната система на държавата по произход на съответния документ (напр. спецификата на корпоративните и договорните условия в различните държави, по-специално Континенталната и Англосаксонската правни системи);
 • винаги се съобразявам с Вашите специфични терминологични изисквания;
 • Вашите срокове са стриктно спазвани;
 • Спазване на поверителността на всички Ваши документи.


Видове юридически документи (примерно посочени):

 • Преводи, в това число и официални, на актове на европейски институции – основно на Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета (регламенти, директиви, петиции, изменения в актове и др.);
 • Преводи на български законодателни актове;
 • Преводи на административни актове на държавни институции (наредби, заповеди, разрешения, кореспонденция, констативни актове, актове за нарушения и др.);
 • Преводи на съдебни и арбитражни актове (решения, определения, удостоверения, протоколи), както и на документи на страните във връзка със съдебни и арбитражни процеси – жалби, писмени становища и защити на страните по тези дела, както пред български, така пред международни съдилища и арбитражи (Арбитражен съд на МТК, Арбитражен съд на МЦРИС), вкл. пред Съда на Европейския съюз и Европейския съд по правата на човека;
 • Преводи на корпоративни и делови текстове от всякакъв вид, включително:
  • договори от различни видове – напр. продажба на акции, договори за услуги, нотар­иални актове и др., договори за строителство, специализирани договори, напр. в областта на въздушния превоз, договори за фрахтоване на кораби, договори в областта на медицината (вкл. за клинични изпитвания) и фармацията;
  • дружествени документи и актове – устави, учредителни договори и актове, протоколи от общи събрания, пълномощни, удостоверения и др.,
  • вътрешни организационни и устройствени актове на различни организации, със стопанска и нестопанска цел;
  • вътрешни политики и процедури на различни видове юридически лица;
 • Документация по проекти, финансирани от ЕС или други донорски организации – проектни предложения със съпровождащите ги документи, отчетна документация и т.н.;
 • Тръжна документация по ЗОП;
 • Правни и икономически анализи,
 • Финансови отчети и други финансови и счетоводни документи;
 • Банкови документи, включително правила, договори и друга документация,
 • Данъчни декларации и документация, свързана с данъчното облагане и отчетност,
 • Технически преводи в сферата на ИТ, технически ръководства за поддръжка и експлоатация на различни видове оборудване, по инфраструктурни проекти и съоръжения и в редица други технически области.
 • договори и цялостна документация по схеми за преобразуване и придобиване на търговски предприятия и дружества
 • преводи в областта на енергетиката – норматива уредба, протоколи от заседания и решения на регулаторни и други органи, кореспонденция, заявления, жалби, съдебни решения и др.